Sản phẩm do lỗi nhà sản xuất: Bảo hành 12 tháng 1 đối 1 đối với tất cả sản phẩm đang bán của công ty bị lỗi do nhà sản xuất.

Sản phẩm do lỗi của người sử dụng: Trường hợp do lỗi người sử dụng, có dấu hiệu hư hỏng do cố tình hoặc vô ý gây ra bởi người sử dụng, công ty hỗ trợ sửa chữa và khách hàng chịu phí sửa chữa này.